Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17.03.2020r.

od 18.03.2020r. prowadzimy rekrutację

do przedszkoli publicznych w Braniewie.

 

Ze względu na potwierdzone przypadki zachorowań na koronowirusa w Braniewie, od 19.03.2020r. nie przyjmujemy dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej.

Rodzice mogą wyłącznie wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów podpisanych własnoręcznym podpisem drogą mailową na adres placówki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewentualne konsultacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 600 887 078 w godzinach 8:00 - 13:00 i mailowo w godzinach 7:00 - 15:00.

Zalecenia Burmistrza Miasta Braniewa - POBIERZ

Dyrektor
Elżbieta Zabiełło - Olszewska

 

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE REGULAMINU REKRUTACJI

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W BRANIEWIE

W ROKU 2019

Na podstawie:

 1. Statutu Żłobka Miejskiego w Braniewie. (Załącznik do Uchwały Nr XIX/119/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Braniewie).
 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się w oparciu o § 7 i § 11 Statutu Żłobka Miejskiego w Braniewie.
 2. Regulamin zostaje podany do powszechnej wiadomości na tablicy ogłoszeń na terenie placówki i stronie internetowej braniewo.pl oraz www.pm4.braniewo.waw.pl
 3. Rekrutacja dzieci do Żłobka dotyczy dzieci zameldowanych i zamieszkałych wraz ze swoimi rodzicami (prawnymi opiekunami) na terenie miasta Braniewa.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Do Żłobka prowadzonego przez Miasto Braniewo przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 lat.
 2. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 3. Dzieci przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc.
 4. Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną ( 24 miejsca).
 5. Podstawą do zgłoszenia dziecka do Żłobka jest kompletnie wypełniona ,,Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” oraz inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb. Stanowią one podstawę rekrutacji. Kartę można pobrać osobiście w placówce Żłobka lub na stronie internetowej braniewo.pl w zakładce BIP, jednostki organizacyjne, żłobek miejski lub na stronie www.pm4.braniewo.waw.pl
 6. Dyrektor Żłobka prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka”.
 7. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka. Dyrektor informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka w formie pisemnej wraz z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Żłobka.
 8. W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane będą dzieci:
 9. a) rodziców, którzy pracują zawodowo i /lub uczą się/ studiują w trybie dziennym,
 10. b) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
 11. c)   matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko,
 12. W przypadku zbieżnych kryteriów rekrutacji czynnikiem decydującym będzie data wpływu dokumentów.
 13. Dzieci, których chociaż jedno z rodziców nie pracuje zawodowo przyjmowane są do Żłobka w sytuacji występowania wolnych miejsc w Żłobku i po zrealizowaniu równorzędnych kart zgłoszenia do Żłobka dzieci zgodnie z kryterium określonym w punkcie 5.
 14. Jako równorzędne „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” należy rozumieć w szczególności karty z wnioskiem o przyjęcie dziecka do Żłobka złożone w tym samym terminie, do tej samej grupy dziecięcej.
 15. Rodzic ma obowiązek udokumentowania kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka.
 16. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby dzieci od liczby miejsc, obligatoryjnie przyjęte są wszystkie zgłoszone dzieci zameldowane i zamieszkałe na terenie Miasta Braniewa.
 17. W przypadku nie przyjęcia dziecka do Żłobka rodzice mają prawo do złożenia odwołania do Burmistrza Miasta Braniewa za pośrednictwem dyrektora Żłobka w ciągu 7 dni od wywieszenia list dzieci. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

 

 • Sposób dokumentowania kryteriów przyjęcia.
 1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta Braniewa potwierdzające zameldowanie wszystkich członków rodziny na terenie miasta.
 2. Rodzice samotnie wychowujący swoje dziecko muszą dostarczyć zaświadczenie z MOPS w Braniewie potwierdzające samotne wychowywanie dziecka. W przypadku braku ww. zaświadczenia, Dyrektor występuje do MOPS w Braniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. (Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579).
 3. Rodzice/opiekunowie niepełnosprawni dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności.
 4. Rodzice pracujący potwierdzają wymiar czasu pracy stosownym zaświadczeniem.
 5. Działalność gospodarcza potwierdzona dodatkowo wydrukiem internetowym z CEIDG.
 6. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, dostarczają do Żłobka zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w Żłobku.
 7. Jeżeli dziecko jest uczulone należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 1 tydzień przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka.

 

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku 2019.

 

 1. 05.2019 – 10.05.2019r. składanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku.
 2. 05.2019r. godz. 15:00 – zamknięcie listy kandydatów do Żłobka od 1.09.2019r.
 3. 05.2019r. godz. 15:00 - utworzenie alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji do Żłobka, według rejestru złożonych „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka” na dzień 13.05.2019r.
 4. 05.2018r. godz. 15:00 - ogłoszenie w placówce listy dzieci przyjętych do Żłobka.
 5. 3 - 7.06.2019r. składanie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w Żłobku.
 6. 06.2019r. godz. 16:30 – zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka w sprawie organizacji pracy Żłobka z dniem 1.09.2019r.
 7. 26 - 28.08.2019r. do godz. 15:00 – zgłaszanie się rodziców/ prawnych opiekunów do Żłobka w celu podpisania umowy o świadczeniu usług pomiędzy Żłobkiem Miejskim w Braniewie a rodzicami dziecka przyjętego do Żłobka. Należy pobrać druk umowy ze strony braniewo.pl w zakładce BIP, jednostki organizacyjne, żłobek miejski lub na stronie www.pm4.braniewo.waw.pl lub w siedzibie Żłobka. Wypełnić 2 egzemplarze i dostarczyć do sekretariatu Żłobka ww. terminie.
 1. Przepisy końcowe.

 

 1. Dyrektorowi Żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku:
 2. zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka” lub w trakcie pobytu dziecka w Żłobku informacji o stanie zdrowia dziecka, który uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie lub innych nieprawdziwych informacji stanowiących podstawę do przyjęcia dziecka do Żłobka,
 3. niezgłoszenia się dziecka do Żłobka w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia dziecka do Żłobka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności dziecka,
 4. nieuczęszczania dziecka do Żłobka przez okres co najmniej jednego miesiąca bez przedstawienia przyczyny,
 5. wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania dziecka w żłobku oraz w innych szczególnych przypadkach,
 6. zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie dziecka w Żłobku, za okres co najmniej jednego miesiąca,
 7. Niepodpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka w terminie wskazanym przez Dyrektora jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Żłobka, co uprawnia Dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych i przyjęcia kolejnego dziecka z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.
 8. Dyrektor Żłobka skreśla dziecko z listy dzieci zapisanych do Żłobka w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Żłobka złożonej na piśmie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania


Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - POBIERZ

Umowa o świadczenie usług - POBIERZ