Przedszkole Miejskie nr 4 i Żłobek

w Braniewie

Get Adobe Flash player

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /przedszkole_nr4_braniewo/templates/przedszkole/functions.php on line 202

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - POBIERZ

Oświadczenie o wielodzietności kandydata - POBIERZ

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - POBIERZ

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - POBIERZ


 

 Zarządzenie nr 08/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie

z dnia 01 czerwca 2021r.

w sprawie ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w Przedszkolu

na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.);
 • Uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Zarządzenia Nr 10/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2021/2022.
 • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie.

 • 1. Dyrektor Przedszkola ogłasza rekrutację uzupełniającą na 2 wolne miejsca w grupach wiekowych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie na rok   szkolny 2021/2022.
 • 2. Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej www.pm4.braniewo.waw.pl
 • 3. W celu zapisania dziecka do Przedszkola proszę pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową.     Razem z odpowiednią dokumentacją złożyć w sekretariacie Przedszkola w dniach 15.06.2021r. do 21.06.2021r.
 • 4. Proces rekrutacji będzie zorganizowany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez   Burmistrza Miasta Braniewa.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Dyrektor                     
 • Elżbieta Zabiełło - Olszewska

WAŻNE !!!

Na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

Na podstawie art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016r. poz. 195 i 1579).

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2021

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 29 stycznia 2021r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

( oddziałów przedszkolnych) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa

na rok szkolny 2021/2022.

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola ( oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2021r.

26.03.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2021r.

16.04.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

20.04.2021 r.

29.04.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05.2021r.

6.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2021r.

21.06.2021r.

7.

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (oddziału przedszkolnego) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

15.06.2021r.

21.06.2021r.

8.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2021r.

9.

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

23.06.2021r.

28.06.2021r.

10.

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

29.06.2021r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 08/2021

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie

z dnia 01czerwca 2021r.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Braniewie na rok szkolny 2021/2022

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko sześcioletnie ur. w 2015r. ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

60

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

40

3.

Dzieci rodziców/prawnych opiekunów deklarujących pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający 5 godzinną bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

30

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2021/2022 edukację przedszkolną w przedszkolu

10

5.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o przyjęciu

dziecka decyduje data urodzenia dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci starsze)

2

 1. Kryterium ustawowe – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910)
 1. Kryterium samorządowe – zgodnie z uchwałą nr VII/18/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 2015 roku zmienionej uchwałą  XXVII/178/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 listopada 2016 roku